Home Page Image

วิสัยทัศน์และหัวใจในการทำงาน

ทางบริษัทยึดถือความถูกต้อง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นที่ตั้ง และ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมายตามมาตรฐานการบริหาร และ การบริการระดับสากลการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ ทำงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริต นำทรัพย์สินและสินทรัพย์ที่เรียกเก็บจาก “ลูกหนี้” ได้และนำทรัพย์สินที่เรียกเก็บได้นั้นส่งคืนให้กับ “ผู้ว่าจ้าง”้และคอยรักษาผลประโยชน์ให้กับ “ผู้ว่าจ้าง" โดยทีมงานและบุคลากรทุกท่าน ในบริษัทต้องปฏิบัติตามกฏโดยเคร่งครัด เพราะบริษัทต้องการความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความเชื่อถือจาก “ผู้ว่าจ้าง" เพราะบริษัทยังต้องการที่จะขยายตัว และดำเนินธุรกิจทางด้านนี้ต่อไปในอนาคต เนื่องจากบริษัทยังคงเชื่อว่าในปัจจุบัน และ อนาคตข้างหน้ากลโกง เล่ห์เหลี่ยม และชั้นเชิงด้านธุรกิจที่ “ลูกหนี้” จะนำมาใช้นั้นยังมีอีกมากมายและหลากหลายวิธีการทางบริษัทยังต้องการที่จะเสนอตัวเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ท่านตลอดไป


   

LEGAL CONSULTATION - DEBTSCONLLECTION - DETECTIVE SERVICD

เร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้สิน - สืบทรัพย์บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล - สืบพฤติกรรมบุคคล