LAW & SUCCESS CO,.LTD. | บริษัท ลอว์ แอนด์ ซัคเซส จำกัด

 
     
Home Page Image
          

 

บริการด้านกฎหมายและเร่งรัดหนี้สิน

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในปัจจุบันได้ทำการขยายตัวเนื่องจากบรรดาลูกหนี้ ของภาคเอกชนตลอดจนสถาบันทางการเงินต่างๆ ขอขยายเวลาการชำระหนี้ และไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ ในที่สุดจนกลายเป็นหนี้สูญในอนาคต เป็นสิ่งที่ท่านไม่อาจที่จะมองข้ามได้ ซึ่งทางบริษัทลอว์ แอนด์ ซัคเซส จำกัด เป็นบริษัทที่มีบุคลากรทีมีความสามารถ และมีประสบการณ์ มีความพร้อมที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา ในส่วนนี้แทนท่าน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้วยความเต็มใจเต็มความสามารถและพร้อมเสนอรายละเอียดในการให้บริการดังนี้

ขอบเขตการให้บริการแบบครบวงจร

1.รับปรึกษาด้านกฎหมายรับว่าความทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง

2. รับเร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้ - สืบทรัพย์และบังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล

3. นักสืบ-สืบหาข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ - สืบทรัพย์ - สืบพฤติกรรมบุคคล - สืบพฤติกรรมด้านชู้สาว

4. รับจดทะเบียนพาณิชย์ - รับจดทะเบียนบริษํท,ห้างหุ้นส่วน รวมถึงทะเบียนการค้าทุกประเภท

5. รับปรึกษาและจัดทำสัญญาทุกประเภท

งานด้านเร่งรัดหนี้สินและนักสืบ

1. รับเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้สิน ก่อนการฟ้องร้องดำเนินคดี

2. รับเป็นตัวแทนในการติดตามทวงถามหนี้สิน หลังจากศาลมีคำพิพากษาในคดีแพ่ง และ คดีอาญา

3. รับเป็นตัวแทนในการสืบหาทรัพย์สินในระหว่างการดำเนินคดี และ หลังจากที่ศาลมีคำสั่ง

4. รับเป็นตัวแทนในการบังคับคดี ตามคำพิพากษาศาล

5. งานด้านสืบสวน สอบสวน และนักสืบให้บริการข้อมูลทางการเงิน -สถานภาพ-สืบพยานหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดี-สืบจับบุคคลตามหมายจับ-สืบพฤติกรรมบุคคล


   

LEGAL CONSULTATION - DEBTSCONLLECTION - DETECTIVE SERVICD

เร่งรัดหนี้สิน - ประนีประนอมหนี้สิน - สืบทรัพย์บังคับคดี - สืบจับบุคคลตามหมายศาล - สืบพฤติกรรมบุคคล